Algemene verkoopsvoorwaarden


ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- en BETALINGSVOORWAARDEN.

 1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord van de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder gekend.

 2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

 3. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichtingen verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

 4. Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voorverkoop van de goederen.

 5. Het protest tegen de factuur dient aangetekend te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

 6. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.

 7. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlsrente verschuldigd, ten belope van 15% per jaar op het factuurbedrag. Tevens is er als schadebeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd te belope van 12% van het factuurbedrag, met een minimum van 123,95 €uro.

 8. In geval van anulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 20% van de waarde van de bestelling, met hetzelfde minimum van 123,95 €uro  en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schade te eisen.

 9. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. Het risico gaat echter over op de koper van bij de contractsluiting.

 10. In geval van betwisting zijn uitsluitend territoriaal bevoegd de rechtbanken of de vrederechter van de plaats waar de verkoper zijn uitbatingzetel, hoofdzetel of woonplaats heeft.

 11. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem medegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper.

 12. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

 13. Wij behouden ons het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

 14. Onze vrijwaring m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.

 15. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

 16. Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten of prestaties dient één derde betaald te worden bij ondertekening van de bestelbon, één derde bij de aanvang van de prestatie of de dienst, en één derde bij de oplevering en voltooiing ervan.

 17. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.

 18. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. 

 19. De goederen worden verzonden op risico van de koper.  De vervoerkosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.